Márton Áron nevét viselik

A gyulafehérvári főegyházmegye területén

Tanintézmények

- Csíkszentdomokos: Márton Áron Általános Iskola
Egy 1548-ban kiadott könyvben található az eddig legrégibbnek tűnő adat arról, hogy szervezett oktatás létezik Csíkszentdomokoson. Az iskola 1990. május 6-án veszi fel a falu nagy szülőttének, Márton Áron püspöknek a nevét.

- Csíkszereda: Márton Áron Gimnázium
A mai iskola elődje a ferences szerzetesek által alapított Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium; 1626-ból már az iskola újjászervezéséről van írásos dokumentum. A gimnázium 1911-ig működött Csíksomlyón. Az egykori Római Katolikus Főgimnázium épületében ma két oktatási intézmény működik: 1991 óta a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, amely a főgimnázium 1940-44 közötti megnevezését vette fel, és az állami működtetésű középiskola, amely Lászlóffy Pál igazgató kezdeményezésére 1990. május 25-én egykori diákja, Márton Áron püspök nevét vette fel. (Térképen)

- Fenyéd: Márton Áron Általános Iskola
2013 eleje óta viseli a fenyédi és a küküllőkeményfalvi általános iskola Márton Áron nevét, a névadó ünnepségre 2013. május 5-én került sor. Az iskolaudvaron leleplezték a Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész által készített és Lázár Imre öntőmester által az iskolának adományozott, Márton Áront ábrázoló bronzplakettet, amelyet Tubák László fenyédi plébános áldott meg. Fényképek

- Vágás: Márton Áron Általános Iskola
Az iskola első írásos említése 1786-ból való. Névadójának Márton Áron püspököt választják, mert  "életvitelének, hozzáállásának megszívlelése és követése nagyon fontos az iskolahálózat vágási végvárában".
  

Alapítványok, egyesületek

- Csíkszentdomokos: Márton Áron Alapítvány Csíkszentdomokosért
1995 október 19-én alapították. A szervezet céljaiból: óvodák; iskolák és öregotthonok létesítése; ingyenes egészségügyi központok létesítése; folyóiratok, könyvek megjelentetése; nemzetiségi, kisebbségi kulturális értékek megismerése és megőrzése.

- Csíkszereda: Márton Áron Gimnáziumi Alapítvány
Alapító okiratát 1991. május 10-én keltezték, az iskola egy 25 fős öregdiák csoportjának kezdeményezésére. 1991. június 19-én jogi személyként is bejegyezték a Csíkszeredai Bíróságon. Az alapítvány célja az oktatói-nevelői tevékenység anyagi feltételeinek javítása és az érdemes, rászoruló tanulók anyagi támogatása.

- Vágás: Márton Áron Egyesület

 

Intézmények

- Gyergyószentmiklós: Márton Áron Szociális Központ
A 2013. szeptember 6-án átadott, közösségi összefogással felújított épületben a Gyulafehérvári Caritas programjai kapnak helyet: a mozgáskorlátozott és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok fejlesztését segítő Esély-program, a Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont, a Ki-Út konzultációs program szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára.

- Kézdivásárhely: Márton Áron előadóterem
A volt minorita rendház közösségi terme (Kanta u., 15)

- Kolozsvár: Márton Áron-terem
Babes Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar (Iuliu Maniu u. 5, II. emelet)

- Négyfalu - Türkös: Márton Áron Ház
A Szent Mihály plébánia udvarán épült.

- Székelyudvarhely: Márton Áron Ifjúsági Ház
(Iskola utca, 2).

 

Plébániális társulatok, egyesületek, szövetségek

- Csíkszeredai Szentkereszt plébánia: Márton Áron Katolikus Férfiak Szövetsége
2003. április 28-án tartotta alakuló gyűlését,  még azévben egyházi jóváhagyást kapott (446/2003), államilag is be lett jegyezve (154/2004). Fiókegyesület létesült Madéfalván és Csíkmindszenten
.

- Csíkszeredai Szentkereszt plébánia: Márton Áron Nőszövetség és Oltáregylet
Az 1993-ban újraalakult Nőszövetség felvette Márton Áron nevét, jogi személyként is bejegyezték. A 2003-ban történt újjászervezéskor egyesült az Oltáregylettel úgy, hogy mindkét alakulat megtartja saját célkitűzését.

- Csíkszentdomokos: 5-ös számú Márton Áron cserkészcsapat

- Csíkszereda: 95-ös számú Márton Áron cserkészcsapat

- Gyergyóújfalu: 58-as számú Márton Áron cserkészcsapat
1993 májusában alakult és a Romániai Magyar Cserkészszövetség keretén belül működik.
 

Kitüntetések

- Hargita Megye Tanácsának Márton Áron-emlékérme
Az emlékérem kör alakú, 42,5 mm átmérőjű, 4 mm vastagságú, egyoldalas vert érme, és azoknak a személyeknek adományozható, akik a tudományos, kulturális és sportéletben, a közigazgatásban, a megye nemzetközi kapcsolatainak építésében vagy más területeken kimagasló eredményeket értek el, vagy tevékenységükkel méltóvá váltak az elismerésre.

 

A gyulafehérvári főegyházmegye területén kívül

Tanintézmények, kollégiumok

- A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma (BI MÁSZ)
Erősíti a külhoni magyar fiatalok kötődését az anyaországhoz, segíti őket magyar nyelvű tanulmányaikban akár szülőföldjükön, akár Magyarországon. A budapesti, debreceni, szegedi és pécsi szakkollégium feladata a Magyarországon tanuló határon túli hallgatók támogatása, tehetséggondozása, kollégiumi elhelyezésük és szakkollégiumi képzésük biztosítása.

  • Budapest: Márton Áron Szakkollégium: 1991-ben alapították (1999-től Szakkollégium), azzal a céllal, hogy elhelyezést biztosítson a Budapesten tanuló határon túli magyar hallgatóknak.
  • Debrecen: Márton Áron Szakkollégium: 2000 februárjától ún. "láthatatlan kollégiumként" működött. 2001 novemberében önálló kollégiumi épületet kapott 105 férőhellyel. Ösztöndíjak adományozásával és szakkollégiumi képzéssel segíti a határon túli magyar és más nemzetiségű fiatalok magyarországi tanulmányait.
  • Pécs: Márton Áron Szakkollégium: 2001 októberben indult 100 fővel. A hallgatók több mit kétharmada Vajdaságból és Horvátországból érkezik, de Kárpátaljáról, Felvidékről és Erdélyből is. A hallgatók túlnyomó többsége a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi illetve Természettudományi karán folytat tanulmányokat.
  • Szeged: Márton Áron Szakkollégium: A 2001. szeptember 11-én megnyíló Szakkollégium mintegy 160 határon túli hallgató számára nyújt magas színvonalú elhelyezést. Legtöbb hallgató a Vajdaságból érkezik.

- Szeged: Márton Áron Általános Iskola

 

Alapítványok, egyesületek

- Budapest: Márton Áron Társaság
1988-ban alapították, célkitűzése Márton Áron püspök szellemi hagyatékának elsősorban magyarországi megismertetése, de az egész Kárpát medencében is.

- Budapest: Városmajori Márton Áron Alapítvány (VMÁA)
1990 novemberében alapította a Városmajori Katolikus Egyesület.

- Budapest: Márton Áron Diákszövetkezet

- Budapest: Márton Áron Nyugdíjas Klub

- Márton Áron a Doktoranduszokért Alapítvány
Márton Áron Szakkollégiumért Alapítványként 2000-ben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy a magyarországi és a határon túli diákság érdekében kulturális és ismeretterjesztő tevékenységet folytasson. 2009-től a DOSZ kezelésében áll.

- Szeged: Márton Áron Nemzeti Kulturális, Szabadidős és Kisebbségvédelmi Egyesület

- Szent Gellért Lovagrend Márton Áron Erdélyi Tartomány
A Kaposváron 2006-ban megalapított "Szent Gellért Lovagrend", 2008. április 26-án létrehozza az erdélyi Márton Áron tartományt.

- Tatabánya: Márton Áron Ifjúsági és Kisebbségi Szervezet

 

Intézmények, kitüntetések

- Budapest: Márton Áron kiadó
A Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Lelkipásztori Intézetének könyvkiadója (1992. augusztus 3-ig Márton Áron Kiadóhivatal). Formális megalapítása 1988 nyarán történt, de szellemi gyökerei az 1948-50-es évekig nyúlnak vissza.

- Márton Áron Emlékérem
A Bethlen Gábor Alapítvány hozta létre, Szervátiusz Tibor művész alkotása. Első alkalommal 1988. november 2-án adták át. 

- Márton Áron Díj
A Márton Áron Szakkollégium által létrehozott kétfokozatú kitüntetés, az intézmény által adható legmagasabb elismerés. Létrehozását a névadó halálának 25. évfordulója tiszteletére 2005-ben határozták el.

- Detroit (USA): Márton Áron nagyterem
A detroiti magyar Szent Kereszt-plébánián található "márvány-terem" 1996 márciusában vette fel Márton Áron nevét, amikor a terem falán lévő feszületet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek megáldotta. Fényképek: 1  2  3  4

 

Plébániális társulatok, egyesületek, szövetségek

- Szeged: 550. számú Márton Áron Cserkészcsapat 


Segíts pontosítani és kiegészíteni: marton.aron@ersekseg.ro


Márton Áron kezdőoldal

Márton Áron emlékét őrzik, nevét viselik