2013. október - Márton Áronnal a hit évében

Nagy püspökünk, Márton Áron tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk.
"A hit évé"-ben (2012. október 11. - 2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk egy mártonároni gondolatot, hogy ezáltal is - világító jelként - elkísérjen bennünket.

*    *    *

Családunk felajánlása Mária szeplőtlen szívének

Rózsafüzér Királynéja, keresztények segítsége, az emberi nem menedéke, ki győzelmesen küzdötted végig Isten minden harcát, hódolattal köszöntünk Téged. Az emberiség történetének ezekben a válságos óráiban, mikor vad viszályok marcangolják a világot, a gyűlölet tüze emészti a nemzeteket, az ember ellenségévé vált embertestvérének, az erkölcsök végzetesen megromlottak és mindnyájunknak napról napra aggódnunk kell mindennapi kenyerünkért, gyermekeink jövője, erkölcsei és élete miatt: könyörögve borulunk trónusod elé, és nem a mi érdemeinkért, hanem anyai Szíved jósága miatt rendületlenül bízva Tebenned, abban a biztos tudatban, hogy irgalomra találunk Nálad, és oltalmat és segítséget nyerünk Tőled családunk számára, íme, a Te szeplőtelen Szívednek ajánljuk fel családunkat!

Indítson meg Téged a világnak sok égő fájdalma: apák, anyák, testvérek, jegyesek és ártatlan gyermekek szorongatottsága, és az örök kárhozat veszélyének kitett lelkek nagy sokasága; indítson meg családunk sok szüksége, szenvedése és bizonytalansága. Hajolj alázatos könyörgésünkre, kegyelmes Asszonyunk, kiben nem csalatkozott soha, ki bizalommal Hozzád folyamodott. Eszközöld ki Istentől az egész világnak a békét: az igazságnak és jognak és Krisztus szeretetének békéjét, hogy a keresztény rendben megtalálja minden család a biztonságát. Szerezd meg az Egyház számára is a békét és teljes szabadságot, hogy diadalmasan védelmezhesse mindenkor a hűséget, a házasság szentségét és a gyermeket. Deríts reánk boldogabb jövőt a sok szenvedés után, hogy megelégedett családok milliói zengjék Veled együtt: „Magasztalja az én lelkem az Urat!”

Istennek Szent Anyja, segíts minket, hogy családunkban – miként Názáretben – rend, tekintély és engedelmesség uralkodjék, hogy szokásainkban és társadalmi életünkben megtartsuk Isten törvényeit, és családunk minden tagja nagylelkűen és bátran teljesítse kötelességeit. Segíts minket, hogy szeretetből egymás iránt föláldozzuk a magunk kényelmét és kedvét; hogy mindnyájan jámbor keresztény életet éljünk és vallásunk kötelességeit családunk közösségében hűségesen gyakoroljuk, s hogy Krisztus szent Egyházának irányításait készséges lélekkel fogadjuk s megtartsuk. A Te szeplőtelen Szívedből, minden kegyelem közvetítőjéből áradjon reánk a kegyelmi élet, mely már a földön szívünkbe hozza az igaz békét és egyesít mindnyájunkat a mennyben.

Szent Joákim és Anna áldott sarja, Mária, szülőidnek fénylő koronája, állj mellettünk, hogy mi is szüleink öröme s vigasztalása legyünk, életükben őket tiszteljük, szeressük s nekik engedelmeskedjünk, halálunk után pedig értük hálás szívvel imádkozzunk.

Szűzanyánk Mária, kinek karjain és szeme előtt nőtt fel kedvességben és bölcsességben az isteni Gyermek, esedezd ki számunkra a kegyelmet, hogy gyermekeinket Isten áldásának és nagy megbízatásának lássuk: a Te segítő szemed előtt neveljük fel őket, gondoskodjunk lelkük vallásos oktatásáról és egész erőnkkel arra törekedjünk, hogy Isten és szent törvényei ismeretével, az ősi máriás hittel induljanak el az életben. Állj mellettünk segítségeddel, hogy miként Te szűzi jegyeseddel, Szent Józseffel hűséges tiszta szeretetben éltél, mi is mindvégig kitartsunk a hitvesi hűségben és szeretetben, és családunk a békesség és egyetértés otthona legyen, hová bárhonnan is visszavágyunk és visszatérünk. És miként egykoron Te a rokonokkal együtt mentél fel a kis Jézussal a jeruzsálemi templomba, mi is szívből szeressük testvéreinket s rokonainkat, és igaz jóakarattal támogassuk a rászorulókat.

Mária szeplőtelen Szíve, tartsd távol családunktól a nagy kísértéseket, bűnalkalmakat és mindennemű veszedelmet: betegséget, éhséget, háborút, hirtelen és váratlan halált. Siess, Anyánk, oltalmunkra, mert elveszünk! Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy szeplőtelen Szívednek és Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges Szívének szerető otthona legyünk.

Végül pedig mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor imádkozni térdelünk, hogy hódoljunk szent Fiad előtt: áldj meg minket, Anyánk! Mikor munkára indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket: áldj meg minket, Anyánk! Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket: áldj meg minket, Anyánk! Mikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől: áldj meg minket, Anyánk! Mikor gyónásunkat végezzük, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát: áldj meg minket, Anyánk! Mikor a szentáldozásban az angyalok kenyerét, Jézus testét-vérét vesszük magunkhoz: áldj meg minket, Anyánk! Mikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat: áldj meg minket, Anyánk!

Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben s betegségben, életben és halálban, az egész boldog örökkévalóságban. Ámen.

(Márton Áron 1075/1948 számú körlevele, "magánhasználatra engedélyezem" megjegyzéssel)

Nyomtatásban: Márton Áron, Házasság, család, szerk. Marton József [Márton Áron hagyatéka, 1], Mentor, Marosvásárhely 2005, 174-177. old.

Márton Áron kezdőoldal

Aktuális: hírek, események

14 hónap - 14 gondolat